Terms and Conditions

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1 Algemeen

Alle offertes, orderbevestigingen, verkoopcontracten en leveringen van de verkoper gebeuren

onder de hierna vermelde voorwaarden.

 De gebeurtelijke aankoopvoorwaarden van de koper worden niet erkend.

2. Orders

Een bestelling bindt de verkoper, eerst nadat deze door hem schriftelijk wordt bevestigd.

Anderzijds is de koper steeds gebonden door zijn bestelling. Voor eventuele bestellingen in

maatwerk of bedrukking wordt er steeds een voorschot gevraagd dat tevens op de

bestelbon wordt vermeld met een minimum van 50%

3. Overdracht van eigendom en risico

De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs,

zelfs indien de goederen reeds bewerkt zouden zijn. Anderzijds gaat het risico op de koper

over van zodra de verkochte goederen voldoende gespecificeerd worden en in ieder geval

vanaf de levering. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de koper en, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op diens kosten.

4. Levering

De koopwaar wordt geleverd in de zetel van de verkoper. Opgegeven leveringstermijnen zijn

behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, geen uiterste termijnen. Het niet in acht

nemen van de leveringstermijn door de verkoper kan  geen aanleiding geven tot het verbreken

van het contract of eis van schadevergoeding vanwege de verkoper.

5.Klachten

Alle klachten dienen bij aangetekende brief aan de verkoper bekend te worden gemaakt binnen

acht dagen na ontvangst van de koopwaar. Ingeval de klachten rechtmatig worden aanvaard

beperkt het verhaal tegen de verkoper zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken

zending. De verkoper behoudt zich het recht voor de geweigerde koopwaar te vervangen,

zonder verdere schadeloosstelling. Klachten, zelfs indien ze gegrond zijn, machtigen de

koper niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het

voorwerp van de klacht uitmaken.

 

6. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar in de maatschappelijke zetel van de verkoper, behoudens

andere schriftelijke overeenkomst. Bij vertraging in betaling zal het factuurbedrag of het

openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar

opbrengen. Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk betaald blijft gedurende meer dan 30

dagen na haar vervaldatum, zal de verkoper daarboven na voorafgaandelijk ingebrekestelling

recht hebben op een forfaitaire schadeloosstelling ten belopen van 12 % van het niet tijdig

betaalde bedrag, met een minimum van € 65. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van

een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd

toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De verkoper

behoudt zich tevens het recht om in dit  geval nog niet geleverde bestellingen te annuleren.

7. Uitdrukkelijke ontbindend beding

Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt, heeft de koper het recht om, 15 dagen na

het aangetekend versturen van een ingebrekestelling, zonder voorafgaandelijk beroep op de

rechtelijke macht, het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,

onverminderd zijn recht om een schadeloosstelling te vorderen, welke forfaitair word

bepaald op 30 % van de prijs van de niet geleverde goederen. Het bericht van ontbinding

wordt bij aangetekende brief verstuurd. Het onderhavig contract en alle andere tussen

dezelfde partijen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in geval van

onbekwaamheidverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vrijwillige of

gerechtelijke vereffening van de koper.

8. Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Onderhavige verkoopovereenkomst valt onder het Belgisch Recht. Alle betwistingen met

betrekking tot het bestaan, interpretatie en de uitvoering van onderhavig contract vallen

onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken  van het arrondissement Hasselt.Platform van de Europese Commissie voor Onlinegeschillenbeslechting: www.ec.europa.eu/consumers/odr